กังหันลมโนอาห์

คุณบุญใจ ทองคง

ผู้จัดการ

กังหันลมโนอาห์

กังหันลมโนอาห์

คุณสุรินธร ทองคง

ผู้จัดการฝ่ายขาย

 

คุณเสกสรรค์ ทองคง

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

กังหันลมโนอาห์

กังหันลมโนอาห์

โรงกลึง ส.สหายยนต์

210/15-16 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

เบอร์โทรศัพท์ 043-414113

เบอร์มือถือ 0-816-709-241, 0-868-585-398

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กังหันลมโนอาห์

กังหันลมโนอาห์

ได้รับการรับรองจด อนุสิทธิบัตรเลขที่ 4374

ของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กังหันลมโนอาห์

 

กังหันลมโนอาห์

 

กังหันลมโนอาห์

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3)

พ.ศ. 2542

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาออกอนุสิทธิบัตรฉบับนี้ให้แก่

นายบุญใจ ทองคง

 

ทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์

 

ได้รับการรับรองจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ คือ กังหันลมโนอาห์ (์Noah windmill) ประกอบกิจการ การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

Additional information