Noahwindmill_52

ประวัติ จ่าเอกเขียน สร้อยสม

จ่าเอกเขียน สร้อยสม ปัจจุบันอายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 999/22 บ้านบางไทรย้อย ถนนคลองชลประทาน ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประชาชนทั่วไปมักเรียกว่า "ลุงเขียน" เป็นคนชุมชนบางไทรย้อย ตั้งแต่กำเนิด จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนการช่างเพชรบุรี มีภรรยาชื่อ นางทองปลิว สร้อยสม สมาชิกในครอบครัว จำนวน 4 คน เป็นบุตรสาวทั้ง 4 คน ประกอบอาชีพทำนาบนเนื้อที่ 20 ไร่ ในช่วงปี พ.ศ. 2509-2534 ได้เข้ารับราชการทหารเรือ ที่กองเรือยุทธการทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2534 ได้ลาออกจากราชการมาประกอบอาชีพค้าขาย แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ ในปีพ.ศ. 2537 - 2538 ได้ออกบวชเพื่อหาความสงบทางใจ ศึกษาธรรมะ หลังจากลาสิกขาบทกลับมา ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเรื่อยมา จนกระทั้งในปี พ.ศ. 2543 เจ้าหน้าที่งานขยายผลของ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เข้าไปแนะนำและส่งเสริมการประกอบอาชีพ จึงได้สมัครใจเข้าเป็นสมาชิกและร่วมโครงการ ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้แนะนำให้เข้ารับการฝึกอบรมในสาขาวิชาการด้านต่างๆ และได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน และวนเกษตร การปลูกหญ้าแฝกแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง การใช้ปุ๋ยพืชสด การทำปุ๋ยน้ำ ปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง การใช้ปุ๋ยพืชสด การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักและสารสกัดป้องกันและไล่แมลงขึ้นใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต

 

ลุงเขียนเป็นคนมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความขยันมั่นเพียร ช่วงเช้ามืดของทุกวันจะนั่งสมาธิ พอฟ้าสางก็จะเข้าสวนดูแลพืชผัก ไม้ผลที่ปลูกไว้เป็นจำนวนมาก พอสายหน่อยก็หากิจกรรมที่อยู่ในที่ร่มทำแทน แดดจัดก็พัก ทำแบบนี้จนเป็นกิจวัตรประจำวัน หมุนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดไป เมื่อได้เข้าไปสัมผัสกับสภาพพื้นที่จริงของลุงเขียน ก็รู้สึกว่าจัดสัดส่วนพื้นที่ได้อย่างลงตัว บรรยากาศร่มรื่น เย็นสบาย ไม้ผลหลากหลายชนิดให้ผลผลิตหมุนเวียนไปตามฤดูกาล เมื่อมีคณะเข้ามาเยี่ยมชมก็จะออกมาร่วมสนทนา และพาเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ในสวนอย่างมีความสุขและเป็นกันเอง จากความขยัน หมั่นเพียร มีความมานะ อดทน และพยายามเอาใจใส่ดูแล พืชผักและผลไม้ที่ปลูกไว้อย่างตั้งอกตั้งใจ กอปรกับการได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ อีกมากมาย ทำให้ลุงเขียนมีความเข้าใจในอาชีพ ลักษณะนิสัยของพืช เข้าใจธรรมชาติ และเข้าใจการดำเนินชีวิตของตนเองมากขึ้น และยังได้เสียสละเวลาส่วนตัวแนะนำเพื่อนบ้านให้ทำตาม แต่เพื่อนบ้านก็ไม่เข้าใจว่าลุงเขียน " บ้าบ้าง เพี้ยนบ้าง "

จนกระทั้งในปีพ.ศ.2545 - 2546 กรมพัฒนาที่ดินได้พิจารณาคัดเลือกให้เป็นวิทยากรและหมอดินอาสา บรรยายให้กับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนนักวิชาการในสถานที่ต่างๆมากมาย จนได้รับรางวัลดีเด่นตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ และในปี 2549 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ได้พิจารณาคัดเลือกลุงเขียน เข้าประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับอำเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ จนในที่สุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้พิจารณาคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่นประจำปี 2549 สาขาเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสิ่งที่ลุงเขียนมีความภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิตคือ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ทัศนศึกษาบ้านเกษตรกรตัวอย่าง ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ความมุ่งหวังในชีวิต มี แนวความคิดที่จะถ่ายทอดความรู้ตามแนวพระราชดำริ ที่ตัวเองมีให้เกษตรกรเพื่อนบ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อจะได้ช่วยลดต้นทุนการผลิต และรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ตลอดจนสุขอนามัยและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

Noahwindmill_53 Noahwindmill_54

Noahwindmill_55 Noahwindmill_56

Noahwindmill_58 Noahwindmill_59

Noahwindmill_60 Noahwindmill_61

Noahwindmill_62

Noahwindmill_63

 

Additional information